HomeNieuwsVisie op de begroting 2020

Visie op de begroting 2020

Publicatiedatum: 30 okt. 2019

Visie op de begroting 2020 en meerjarenperspectief

Inleiding

Het college schetst in de lokale bladen een nogal enthousiast beeld over de begroting voor 2020 en de komende jaren. Wij hebben er als gezamenlijke oppositiepartijen kennis van genomen en er behoefte aan onze visie op de begroting met u te delen.

De begroting

De gepresenteerde begroting is inmiddels ingehaald door de actualiteit. Waar er sprake was van een positief saldo van 12.000 euro in de begroting voor 2020 is dit inmiddels gewijzigd in een tekort van ruim 200.000 euro. Dit baart ons grote zorgen.

De bibliotheek

Wij zien de bibliotheek graag terugkeren in beide kernen maar alleen als ook de structurele lasten inzichtelijk zijn. De bibliotheek kost per jaar 200.000 euro. Hoe kunnen we dat betalen? Drie jaar krijgen we een subsidie van 100.000 euro van het Rijk. Het college kiest er voor de andere helft te halen uit de reserveringen van het Sociaal Domein. Die reserveringen zijn bedoeld om maatschappelijke taken uit te voeren. Die taken zijn nog steeds nodig. Kunnen deze taken straks nog wel uitgevoerd worden? En gaat de bibliotheek weer dicht als de Rijkssubsidie in 2022 stopt? Het college schuift deze vraag voor zich uit.

Wat slimmer is om nu te kiezen voor een bibliotheek die ook financieel betaalbaar blijft na 2022. Dat kan, zoals te zien is in buurgemeente Lopik. Daar heeft een commerciële partij twee bibliotheekvestigingen in Benschop en Lopik tegen veel lagere kosten. Heel jammer dat het college niet openstaat voor een vergelijking tussen de Regiobibliotheek en een Commerciële Bibliotheekaanbieder die efficiënt en naar tevredenheid werkt.

De lokale lasten

Gemeente Montfoort behoort nu al tot de duurste gemeenten van Nederland. Een recent onderzoek door de regiokrant heeft uitgewezen dat Montfoort in 2020 een flink hogere lastenstijging doorvoert dan Woerden, Oudewater en Lopik. Deze lastenstijging wordt door het college de komende jaren doorgezet. In 2020 is de stijging 46 euro. In 2021 valt nog eens eenzelfde bedrag te verwachten.

Wonen

De gemeente heeft een woonvisie opgesteld. De afgelopen twee jaar heeft dit niet geleid tot concrete woningbouwplannen. Laat staan uitvoering. En de helft van deze raadsperiode zit er in februari 2020 al op. Wij vrezen dat er in deze raadsperiode geen woningen worden gebouwd.

Terwijl er veel betaalbare koopwoningen (200.000 - 250.000) en huurwoningen (huur max. €720,42 peil 2019) nodig zijn voor onze eigen bevolking. Het college wil geen actief grondbeleid voeren (het aankopen van grond om woningen te bouwen). Daarmee worden kansen op een woning de komende jaren verder gereduceerd. Tijdens de woningbouwcrisis in 2010-2014 is er wél gebouwd in Hofland en Voorvliet. Ook toen was het niet eenvoudig maar met de juiste wilskracht is het ook nu mogelijk.

Sociaal Domein

Het Sociaal Domein is voor een gemeente enorm belangrijk. Onder de term ‘sociaal domein’ verstaan we alle inspanningen die de gemeente verricht rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd, op basis van de Wmo 2015, de Participatiewet, Jeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. In de ruime zin van het ‘sociaal domein’ vallen ook aanverwante taken zoals o.a. passend onderwijs, leerlingenvervoer, de reguliere en bijzondere bijstand en (jeugd)gezondheidzorg. Regelmatig hebben we het college gewezen op het actualiseren van tal van zaken binnen het Sociaal Domein. Vanwege actuele ontwikkelingen en nieuwe wetgeving. We zien er in deze begroting nauwelijks iets van terug.

Samenvattend

Wij delen niet het enthousiasme over de begroting van 2020 die het college via de pers naar buiten heeft gebracht. Er is een fors tekort in de jaarrekening van 2019. Ook constateren we dat 2020 al een tekort vertoont.

Onze gemeente is financieel kwetsbaar. Tegelijk komen er tal van onzekerheden op ons af verband houdend met de taken voor de gemeente binnen het Sociaal Domein. Door nu structureel middelen te onttrekken aan dat Sociaal Domein voor de bibliotheken in beide kernen wordt die kwetsbaarheid alleen maar vergroot. De oppositiepartijen maken hierin andere politieke keuzes.

Wij vinden het als oppositiepartijen van groot belang onze visie met u te delen. En zullen ons gezamenlijk blijven inzetten om de belangen van inwoners, organisaties en gemeente als geheel op een scherpe, realistische en praktische wijze te blijven vertegenwoordigen binnen de raad. Alleen zo kunnen we een professionele zelfstandige gemeente zijn en blijven.

De gezamenlijke oppositiepartijen

Marja van Kooten, CDA

Rob Jonkers, Lokaal Montfoort

Ineke Langerak, ChristenUnie

Bart Timmerarends, SGP