20 juni 2023

Eén jaar coalitie in Montfoort

Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat in Montfoort een nieuwe gemeenteraad werd gekozen en een nieuwe college werd geformeerd. Lokaal Montfoort, CDA, SGP en ChristenUnie, de huidige coalitiepartijen, vinden dit een mooi moment om, voor de inwoners, terug te blikken op het tot nu toe gevoerde beleid en inzicht te geven in de actuele ontwikkelingen rond de lopende- en toekomstige projecten. Elke coalitiepartij heeft hieraan een bijdrage geleverd. Met elkaar hebben wij voor u de ontwikkelingen op een rijtje gezet.

Lokaal Montfoort – Luc Hoogstraten

Parkeren Montfoort

Het uitgangspunt is het realiseren van parkeercapaciteit aan de randen van de binnenstad. De gemeenteraad heeft ingestemd met de aanleg van vijftien parkeerplaatsen achter de katholieke begraafplaats. Mogelijk komen hier extra parkeerplekken met een loopbrug naar de Lodewijkstraat bij. Daarnaast is het voorstel gedaan om dertig parkeerplaatsen aan te leggen aan de Julianalaan.

Verkeersplan binnenstad

Er is inmiddels een jaar geëxperimenteerd met de nieuwe verkeerscirculatie in de binnenstad. Momenteel loopt er een onderzoek of de rijrichting in de Hoogstraat weer terug moet naar de oude situatie (eenrichtingsverkeer vanaf de katholieke kerk tot aan Mado). De raad gaat in verband met de verwerking van de verkeersenquête na het zomerreces (september) bepalen hoe de verkeerssituatie uiteindelijk zal worden. Daarbij zal ook gekeken worden of en hoe de nieuwe IJsselbrug nog voor autoverkeer gebruikt gaat worden.

Woningbouw

De plannen voor Park Rapijnen voor de bouw van circa 100 woningen zijn in een vergevorderde fase. Dit jaar zal het bestemmingsplan worden voorgelegd aan de Raad. De provincie heeft ook toestemming gegeven voor de bouw van 200 woningen aan De Bleek. De start van de bouw zal naar verwachting in 2024 zijn en de oplevering van de woningen in 2025. Daarnaast is er een raadsvoorstel aangenomen om flexwoningen voor jongeren en andere doelgroepen, waaronder statushouders, te realiseren.

www.lokaalmontfoort.nl

SGP – Bart Timmerarends

Stikstofproblematiek

In de afgelopen tijd hebben we agrariërs uitgenodigd om een gesprek te voeren over hoe we met elkaar de stikstofopgave kunnen invullen. We weten echter nog steeds niet hoe groot die is. Er is een overleggroep gestart met acht agrariërs, die op de achtergrond ondersteund wordt door anderen. Samen met wethouders uit de omliggende gemeenten hebben we een plan van aanpak opgezet. Hier is steun voor vanuit de provincie. Het verdere proces heeft, naar onze overtuiging, alleen kans van slagen als er vanuit de sector plannen worden gemaakt; niet vanuit het bestuur. We hebben de kennis en input van agrariërs juist nodig!

Energie

De ontwikkeling van de energieprijzen houdt velen van ons bezig. Energie neemt een fors deel uit ons budget. Onze eerste inzet is daarom gericht op het verminderen van het verbruik. Door de Gemeentelijke Verduurzamingsregeling kunt u uw huis isoleren en voorzien van zonnepanelen binnen het budget wat u nu aan energie betaalt. Deze mooie aanpak wordt per wijk opgepakt. Als u nieuwsgierig bent wat het voor u kan betekenen, neem dan contact op via www.dewoonpas.nl/montfoort. Op de langere termijn willen we toe naar een energiesamenwerking, die ervoor moet zorgen dat we minder afhankelijk zijn van de schommelingen in de energieprijzen. In dat geval is er een stabiele lage prijs voor stroom. We hopen u daar later meer over te kunnen vertellen.

montfoort.sgp.nl

CDA – Marja van Kooten

Bibliotheek

De gemeente Montfoort is weer aangesloten bij ‘Bibliotheek Het Groene Hart’. Op 31 mei is de vestiging in de Brede Vaart in Linschoten geopend. Hiermee heeft ons dorp weer een belangrijke voorziening terug! Niet alleen voor het halen van boeken, maar ook voor ontmoeting en het krijgen van ondersteuning. Veel vrijwilligers leveren hier een belangrijke bijdrage aan! Naar verwachting wordt ook de vestiging in Montfoort dit jaar geopend. Naar een geschikte locatie wordt gezocht.

Bouw Kindcentrum

De bouw van het kindcentrum is in november 2022 gestart. Op 22 maart van dit jaar werd het hoogste punt bereikt en de oplevering zal eind dit jaar plaatsvinden. Hiermee krijgen drie Montfoortse basisscholen en de kinderopvangorganisatie een prachtig complex, waarin kinderen van 0 tot 12 een prachtig onderkomen hebben en in optimale omstandigheden les kunnen krijgen! De buitenruimte rond het complex is uiteraard een belangrijk onderdeel. De inrichting hiervan gebeurt in samenspraak met een klankbordgroep van belanghebbenden.

www.cda.nl/utrecht/montfoort

ChristenUnie – Teus Kok

Ontmoetingscentrum ’t Bakkershuis

‘t Bakkershuis is een laagdrempelig ontmoetingscentrum voor iedereen die te maken heeft met geheugenklachten en/of beginnende dementie. Iedereen telt mee, wordt gewaardeerd en krijgt ruimte en aandacht. Voor het jaar 2023 is door de raad vastgesteld dat ‘t Bakkershuis door kan gaan met financiële ondersteuning vanuit de gemeente. Binnenkort wordt er besloten of dit structureel wordt.

Sociaal beleid

Het is in deze tijd belangrijk om naar elkaar om te blijven kijken. We willen onze waardering blijven uitspreken voor het werk van de mantelzorg. Voor ouderen met geheugenverlies worden online ontmoetingen georganiseerd, die mogelijk ook ingezet worden voor andere thuiszitters. De gemeente organiseert het ‘Beschermd Thuis’-team, dat ondersteuning geeft aan mensen die dak- of thuisloos dreigen te worden. ‘Kamers met aandacht’ is een nieuwe woonoplossing voor jongeren van 18 tot 23 jaar, die in een zorgorganisatie verblijven of het huis willen verlaten, maar nog niet helemaal zelfstandig kunnen wonen. Daarnaast willen we graag dat 24/7-zorg mogelijk is in Montfoort en Linschoten, zodat mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven.

montfoort.christenunie.nl