Onze historie

De SGP is ruim 100 jaar oud en de oudste partij van Nederland ooit! We staan bekend als een rots in de branding, een baken van stabiliteit.

Is er in al die jaren niets veranderd? Natuurlijk wel, op nieuwe maatschappelijke vragen moeten immers nieuwe antwoorden komen. Toch blijven we in de kern herkenbaar: het SGP-ankerpunt, de Bijbel, blijft.

De SGP blijft dicht bij haar principieel christelijke boodschap. Herkenbaar ook blijft de waarde die wij hechten aan de Nederlandse identiteit. De partij blijft opkomen voor een groot Nederlands goed: vrijheid van geweten. Dit doen we al ruim 100 jaar en zullen we blijven doen.

Geïntereseerd in de SGP door de jaren heen? Bekijk onderstaande tijdlijn met een aantal belangrijke gebeurtenissen per jaar. Meer infomatie over de SGP? Neem dan contact op met het partijbureau.

Meer informatie opvragen

Geschiedenis in vogelvlucht

24 april 1918

De SGP opgericht

Op 24 april 1918 wordt de SGP opgericht. Bij de verkiezingen die kort daarop (5 juli) gehouden kreeg de partij nog onvoldoende stemmen voor een Kamerzetel. Wel deed partijleider ds. G.H. Kersten van zich horen door te ageren tegen “de verontreiniging van het water en den openbaren weg en van den dampkring”. In het kader van de volksgezondheid en uit zorg voor de omgeving diende de overheid dit alles tegen te gaan.

5 juli 1922

Eerste Tweede Kamerzetel

Bij de volgende verkiezingen blijkt de achterban zodanig gegroeid dat de SGP onder leiding van ds. G.H. Kersten voor het eerst een Kamerzetel behaalt.

11 november 1925

Nacht van Kersten

Na de zogenaamde ‘Nacht van Kersten’, op 10 november van datzelfde jaar, valt het eerste kabinet-Colijn over een motie die namens de SGP is ingediend. Deze motie pleitte voor afschaffing van het Nederlandse gezantschap bij het Vaticaan. De motie wordt aangenomen, waarna vier KVP-ministers de volgende dag besluiten om af te treden. 

3 juli 1929

Drie zetels in de Tweede Kamer

De felle oppositie van de SGP onder leiding van ds. Kersten werd door een groeiend aantal groepen kiezers gewaardeerd. Bij de verkiezingen wist de partij drie zetels te behalen. Naast ds. Kersten mochten ds. P. Zandt en ir. C.N. van Dis in de groene kamerbankjes plaatsnemen.

24 januari 1934

Oprichting eerste studievereniging

De eerste studievereniging wordt opgericht. In de daaropvolgende jaren wordt daarvan landelijk veel werk gemaakt en ontstaat het Landelijk Verband van Staatkundig Gereformeerde Studieverenigingen. Uiteindelijk zullen deze verenigingen uitmonden in de SGP-jongerenorganisatie.

5 augustus 1946

Besluit Zuiveringscommissie

Ds. Kersten had zich vanaf het begin tegen het Nazisme gekeerd. Niettemin had was hij volgens de Zuiveringscommissie bij zijn pogingen om, mede dankzij zijn inspanningen opgerichte, instellingen op het gebied van onderwijs en media te behouden, regelmatige te ver gegaan in zijn samenwerking met de Duitsers. Die conclusie bracht ds. Kersten ertoe zich niet opnieuw herkiesbaar te stellen voor de Tweede Kamer. Ds. Zandt werd de nieuwe partijleider, en werd na de verkiezingen in de Kamer vergezeld door ir. Van Dis.

19 februari 1953

Uiteenzetting van het Beginselprogram

De SGP had in de begin jaren geen werk gemaakt van structurele studie en bezinning. Daarin kwam verandering met de publicatie van Uiteenzetting van het Beginselprogram der SGP door ds. Zandt.

1 mei 1960

Start studieblad Onderling Kontakt

Docenten en leerlingen van kweekschool ‘De Driestar’, waaronder mr. L.J.M Hage en M. Golverdingen, starten het studieblad Onderling Kontakt. Dit blad werd in 1975 omgezet in het tijdschrift Zicht. Het verschijnt nog de altijd elk kwartaal.

21 maart 1974

Oprichting Studie- en voorlichtingscentrum

De Stichting Studie en Voorlichtingscentrum SGP wordt opgericht. Dit was de voorloper van de huidige Guido de Brès-Stichting, het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP.

14 juni 1984

SGP in Europees Parlement

Met de verkiezing van ir. L van der Waal is de SGP (samen met GPV en RPF) vanaf juli 1984 ook vertegenwoordigd in het Europees Parlement. Tijdens de campagne maakte Van der Waal onder andere een punt van de loonkloof tussen man en vrouw: “Mannen en vrouwen moeten in gelijke omstandigheden wel gelijk worden behandeld bij salariëring en overige arbeidsvoorwaarden.”

26 april 1986

Eerste SGP-Jongerendag

Op 26 april 1986 wordt onder de titel ‘Onze vrijheid bedreigd?’ de eerste SGP-jongerendag gehouden. Die is zo succesvol dat twee weken later een tweede bijeenkomst wordt gehouden.

25 november 1989

Nieuw SGP-Beginselprogramma aanvaard

De rijke verscheidenheid van gaven en capaciteiten tussen man en vrouw mag volgens de SGP niet worden genegeerd. Maar, zoals we eerder SGP-vertegenwoordiger in het Europees Parlement zagen beweren, in gelijke omstandigheden dienen mannen en vrouwen wel gelijk te worden behandeld. Lang voordat het een speerpunt werd van achtereenvolgende regeringen, werd dit standpunt in het SGP-Beginselprogramma als volgt verwoord: “Maatregelen ter erkenning van de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen worden positief beoordeeld.”

6 mei 1998

Toch een derde Tweede Kamerzetel

Het was een heel bijzondere en buitengewoon spannende verkiezingsavond. Nadat de stembussen bij de Kamerverkiezingen in mei gesloten waren, leefden de staatkundig-gereformeerden tussen hoop en vrees. Zou hun derde man, de jonge Raad van State-jurist Van der Staaij, de tweekoppige SGP-fractie (Van der Vlies en Van den Berg) kunnen komen versterken? Aan het eind van de avond leek het duidelijk: helaas, net niet gelukt. Van der Staaij kroop tussen de lakens, want ook na een teleurstelling heeft een mens slaap nodig. Tot, rond 3.00 uur ‘s nachts, Van der Vlies hem wakker belde: “Kees, je bent toch gekozen!” Met dank aan de lijstverbinding met GPV en RPF, die de SGP een restzetel opleverde. Maar vooral – zo dacht elke SGP’er – met dank aan God.

9 juni 2010

Partijleiderschap naar Van der Staaij

Na bijna 30 jaar Kamerlidmaatschap, draagt Van der Vlies het leiderschap over aan Van der Staaij. Op de blauwe Kamerzetels neemt na de verkiezingen prof. dr. Elbert Dijkgraaf zijn plaats in.

De SGP wordt ‘Stille Gedoog Partner’. Doordat het eerste kabinet-Rutte geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer, wordt regelmatig intensief overlegd met fractieleider Van der Staaij en senator Holdijk om zich te verzekeren van haar steun. De regering is bereid rekening te houden met de opvattingen van de SGP. Zo wordt het aantal koopzondagen niet uitgebreid en worden wet- en regelgeving rond abortus en euthanasie niet verruimd.

15 maart 2017

Meer stemmen dan ooit op de SGP

Bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 werden meer stemmen dan ooit uitgebracht op de kandidaten van de SGP: 218.950 stemmen.

Het historische stemmenverloop van de SGP laat het patroon van een golfslag zien. In de beginjaren groeide de partij als kool. In 1922 één, in 1925 twee en in 1929 drie zetels (de TK telde toen nog 100 zetels). In 1946 doorbrak de SGP de grens van 100.000 stemmen en in 1972 passeerde zij de 150.000. Voorlopige piek was de uitslag van 1977 met 177.010 stemmen. Met name door de concurrentie van de nieuw opgerichte RPF, later met het GPV gefuseerd tot ChristenUnie, zakte het stemmental terug naar 150.000 in 2003. Vanaf 2006 zit de SGP in de lift. 

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.