4 mei 2023

SGP steunt voorstel realiseren flexwoningen ondanks kritische vragen

De fractie van de SGP Montfoort heeft, ondanks dat ze het voorstel steunt, enige bedenkingen bij het plan om flexwoningen binnen de gemeente te gaan plaatsen. Door het voorstel kan er voldaan worden aan de huisvesting van jongeren en statushouders, maar er is nog onduidelijkheid over de aantallen en locaties.  

De SGP vindt het voorstel een goede manier om versneld een oplossing te vinden voor de huisvesting van statushouders. Op deze manier wordt er voorkomen dat er straks verplicht statushouders opgevangen moeten worden. Daarnaast is er in het voorstel ook aandacht voor de jongeren, voor wie permanente woningen vaak onbetaalbaar zijn. Volgens het plan komt 50% van de flexwoningen ter beschikking voor Montfoortse jongeren.

Toch is het nog niet duidelijk hoeveel statushouders er in de overige 50% van de woningen gehuisvest gaan worden. Het is dus ook nog niet duidelijk hoeveel woningen er geplaatst zullen worden. Dit komt mede omdat het nog niet bekend is hoe groot de opgave is. Het is volgens de SGP belangrijk om te beginnen met de inventarisatie over de aantallen, alvorens de vervolgplannen te maken.

Verder zal er ook nog naar de locaties gekeken moeten worden. In het voorstel wordt gesuggereerd om 1 à 2 locaties te onderzoeken. Dit lijkt echter moeilijk te worden, aangezien de spreiding van statushouders gewenst is, wat betekent dat er dus huisvesting op meer locaties plaats moet vinden. De SGP pleit er dan ook voor om 5 à 6 locaties te onderzoeken.

Raadslid Samuël van den Berg vindt het verstandig dat de gemeente zich voorbereidt op de mogelijke spreidingswet. Die wet maakt het opvangen van statushouders een verplichting. Een gevolg van de wet kan ook zijn dat alle statushouders die voor 1 mei 2024 zijn opgevangen, niet meedoen in de opgave. In dat geval zouden de flexwoningen pas na die datum gerealiseerd moeten worden om aan de opgave te voldoen.  

De SGP heeft tijdens de raads- en commissievergaderingen ook de situatie van de Oekraïners onder de aandacht gebracht. Het voorstel biedt mogelijkheden voor de herplaatsing van Oekraïners die niet langer op de huidige locaties kunnen blijven. De portefeuillehouder, Petra van Harskamp, heeft de raad toegezegd dat er ook Oekraïners gehuisvest kunnen worden in de 50% woningen voor statushouders en andere speciale doelgroepen.

Vanuit de overige partijen in de raad werd positief gereageerd op het raadsvoorstel, hoewel er wel kritische vragen waren en bleven. Alleen de VVD stemde tegen; de partij ziet liever permanente woningen dan flexwoningen. Wel benadrukten alle partijen dat het belangrijk is om inwoners te blijven betrekken in de uitvoering van de plannen.

De plannen worden nu verder uitgewerkt door het college. De hoop is dat er gaandeweg meer duidelijkheid komt over de concrete uitvoering. Als SGP zien we uit naar vervolgvoorstellen om de flexwoningen vorm te geven. Daar zullen we u als burger in blijven betrekken.